Đứng riêng

images

Họ&Tên: Lê Văn Tình
##Lớp: 10L1101
##MSSV: 10720024
Môn : Nhập Môn Thương Mại Điện Tử
Email:letinh_1809@yahoo.com.vn & letinhyeu09@gmail.com
http://www.letinh1809.wordpress.com

Thông Tin Cá Nhân

Advertisements